Velkaantuminen jatkuu ellei investointien omarahoituksesta myös huolehdita

Etusivu,Toiminta

Kesätauon jälkeen valtuusto kokoontui 23.8.2023 ensimmäiseen syyskauden kokoukseensa. Asialista oli tällä erää lyhyt. Valtuusto hyväksyi periaatteet rahoitukseen ja sijoitustoimintaan sekä takaus- ja antolainaukseen.

Keskeinen kuntataloutemme huoli on, miten rahoittaa täysin välttämättömät suuret kouluhankkeet. Pääosin investoinnit tehdään ottamalla lisää lainaa, ja olemmekin jo vuosien ajan velkaantuneet. Pitäisikö myös omarahoituspohjaa vahvistaa?  – tätä kysyy Harri Lepolahti puheenvuorossaan (alla)

————

Hyvinvointilautakunnan jäsenen paikkakunnalta muuton johdosta lautakunnan varsinaiseksi jäseneksi SDP- ryhmästä valittiin Esa Sairanen, joka on jo toiminutkin lautakunnan varajäsenenä, ja uudeksi varajäseneksi Erkki Rantanen.  Erkki siirtyi myös Uudenmaan virkistysalueyhdistyksen valtuuskunnan varsinaiseksi jäseneksi ja uudeksi varajäseneksi Alpo Sailio.

———–

Kunnanvaltuutettu Harri Lepolahti (sd):

Kunnanvaltuuston keskeinen tehtävä on kuntalain 14§ mukaan vastata kunnan taloudesta. Niinpä valtuuston tulee päättää myös varallisuuden hoidon sekä rahoitus- ja sijoitustoiminnan perusteista sekä takaustoiminnasta, joita koskevista linjauksista olemmekin nyt päättämässä. 

Valtuusto on kokonaisvastuussa kunnan toiminnasta ja taloudesta ja siksi on aihetta käydä keskustelua ja korostaa näiden esillä olevien periaatteiden merkitystä.

Nurmijärvellä kunnan talouden kehitys edellyttää valtuustolta yhä vahvempaa kunnan toiminnan koordinointia ja yhteensovittamista palvelujen järjestämisen ja rahoituksen turvaamiseksi.

Valtuuston tulee kunnan strategisena johtajana ja valintojen tekijänä kyetä ohjaamaan kaikkea kunnan toimintaa siten, että kunnalla on edellytykset selviytyä tulevaisuuden haasteista ja kyky uudistaa rakenteitaan ja toimintatapojaan.

Rahoitustoiminta: investointien omarahoitusosuuden määrästä periaatelinjaus

Valtuuston tulee rahoitustoiminnan perusteista koskevassa päätöksenteossa ottaa kanta esimerkiksi siihen, minkä tyyppistä rahoitusta kunta voi käyttää, millaisia yksittäisiä rahoitus- ja johdannaisinstrumentteja voidaan hyödyntää ja millaisia riskejä voidaan hyväksyä. 

Meistä päättäjistä jokainen tuntee kunnan talouden tilan ja sen vuoksi rahoitukseen liittyvien riskien arviointi on erityisen tärkeää.

Nurmijärvellä rahoitustoimintaa ei ole osattu valtuustotasolla hallita oikealla tavalla ja se on johtanut kunnan ylivelkaantumiseen ja pitkittyneeseen talouden sopeuttamiseen.

Valtakunnan tasolla vallankahvassa nyt olevat Kokoomus ja PS ovat viime aikoina kuuluvasti korostaneet, kuinka velkaantumiselle pitää saada loppu. Arvoisat samojen puolueiden edustajat täällä Nurmijärvellä – Voisiko sama tavoite olla myös täällä meillä? Miksi tästä olette niin hiljaa, ja haluatte rahoittaa kaikki investoinnit pääosin velaksi.

Tähän samaan asiaan liittyen eräs suuresti arvostamani valtuutettu salin keskeltä otti viime maanantain kyselytunnilla esille mielestäni todella tärkeän asian, investointien omarahoitusosuuden. Sen riittävästä tasosta meidän tulisi löytää yhteinen näkemys. Pitäisin sitä kaikkein tärkeimpänä rahoitustoimintaan liittyvänä periaatteena kestävän talouden ja palvelujen turvaamisen näkökulmasta

Sijoitustoiminta 

Lainsäätäjä on määrännyt, että valtuuston tulee ottaa selkeä kanta siihen, minkälaiseen omaisuuteen kunnan pääomaa sidotaan ja minkälaisella riskitasolla, sekä valvoa, että pääoma on tehokkaassa käytössä.

Sijoitustoiminnan perusteiden kokonaisuuteen tulisi kuulua esimerkiksi periaatteet, joilla kunnan rahavaroja sidotaan sijoitustoimintaan vuotta pidemmäksi ajaksi sekä sijoitusten hajauttamisen kriteerit ja enimmäisrajat eri sijoitusvälineiden käytölle. Mitkä ovat kiellettyjä sijoituskohteita riskinhallinnan vuoksi? YK:n vastuullisen sijoittamisen periaatteiden edellyttäminen sijoitustoiminnassa ja mahdollisilta varainhoitajilta. Onko nämä kriteerit nyt huomioitu esitettävissä periaatteissa?

Sijoitustoiminnan asianmukaiseen järjestämiseen liittyy olennaisesti myös sijoitussuunnitelman laatiminen ja säännöllinen raportointi sijoituskatsausten muodossa. Sijoitussuunnitelmasta ei tainnut näissä periaatteissa kuitenkaan olla mainintaa ja raportointi kerrotaan tapahtuvan tilinpäätöksessä.

Katsoin viimeisestä vuoden 2022 tilinpäätöksestä, mitä siellä on sijoitustoiminnasta raportoitu, mutta en saanut oikein kunnon kokonaiskuvaa kunnan sijoituksista. 

Sijoituskatsaus valtuustolle olisi mielestäni hyvinkin aiheellinen, koska tilinpäätöksen perusteella meillä on kunnan taseessa sijoituksia 49 milj.eur ja esimerkiksi pääomalainasaamisia 16,5 milj.eur. Olisikin hyvä selkiyttää valtuustolle, mitä nämä sijoitukset ovat ja niiden merkitys kunnan taloudessa.

Takaustoiminta

Kuntalain 14 ja 129 §:ien mukaan valtuusto päättää takaussitoumuksen ja muun vakuuden antamisesta toisen velasta.

Kunnan takaussitoumusten antaminen ei ole meillä harvinaista, eikä mikään pikkujuttu. Katsoin viimeisestä vuoden 2022 tilinpäätöksestä, että Nurmijärven kunnalla on takausvastuita toisen velasta n. 27 miljoona euron edestä ja vastuusitoumukset liitetietojen mukaan kokonaisuudessaan 32 milj.eur. Suurin osa omavelkaisia takauksia.

Pidänkin erittäin tärkeänä, että me valtuustossa huolehdimme siitä, että kunnan myöntämät lainat, takaukset ja muut vakuudet eivät vaaranna kunnan taloutta ja kykyä selvitä tehtävistään. Riskien arviointia ja kunnan etujen turvaamista sitoumuksista päätettäessä ei voi liiaksi korostaa.

Eräs kuntien takaustoimintaa selvittänyt tutkija onkin todennut, että takaus on vaarallinen instrumentti sikäli, että se on piilevä, eikä välttämättä hahmotu kaikille päätöksentekijöille.

Itse haluan takaustoiminnan periaatteisiin liittyen nostaa esiin päätöksenteon ja vastavakuuksien vaatimisen. Oma näkemykseni on, että vakuussitoumuksista päättäminen myös ehtojen osalta kuuluu valtuustolle.

Esityksessä todetaan, että valtuuston erillisellä päätöksellä voisi kunnanhallitus vahvistaa valtuuston myöntämien takausten yksityiskohtaiset ehdot (takausprovision määrä, vastavakuus ja muut ehdot). Mielestäni valtuustolla on oltava tiedossa päätöksenteon yhteydessä kaikki ehdot voidakseen arvioida lain hengen mukaisesti vastuiden merkitystä ja riskejä.

Vastavakuuden vaatimisen osalta on ymmärtääkseni käytäntö kunnassa ollut vähän vaihtelevaa. Muistelen, että Nurmijärven Kodeilta vaadittiin vastavakuus, mutta Sähköltä ja Uimahallilta ei. Nyt asiaa on täsmennetty linjauksissa, mikä on hyvä juttu.

Periaatteet olisi hyvä päivittää kerran valtuustokaudessa

Periaateasiakirjassa mainitaan, että rahoitus- ja sijoitustoiminnan periaatteet päivitetään tarvittaessa. Itse arvioin, että periaatteet pitäisi pyrkiä arvioimaan ja päivittämään vähintään kerran valtuustokaudessa. Samalla ne tulisivat tutuiksi päättäjille.

Nurmijärven kunnan rahoitus- ja sijoitustoiminnan sekä takaus ja antolainaustoiminnan uudet periaatteet vastaavat sitä, mitä lainsäätäjä edellyttää, jotta kunnan tehtävien hoito turvataan. Periaatteet vastaavat myös muissa kunnissa ja kaupungeissa hyväksyttyjä periaatteita sekä Kuntaliiton ohjeita.

Meillä on nyt hyvin päivitetyt, ja lain mukaan valtuuston toimivaltaan kuuluvat, kunnan toimintaan ja talouteen liittyvät periaatelinjaukset. Aikaisemmin valtuusto hyväksyi omistajapoliittiset linjaukset ja nyt varainhoitoon, rahoituksen ja sijoittamiseen liittyvät periaatteet. Vielä kuitenkin tulisi tuoda valtuustolle päätettäväksi sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan periaatteet. Kunnanhallitus on laatinut riskienhallinnan ohjeen, mutta periaatteista päättäminen kuuluu kuntalain mukaan valtuustolle.

Kiitos valmistelijoille. Kannatan periaatteiden hyväksymistä.

——————————————

Valtuuston kokousuutinen kunnan sivuilla https://www.nurmijarvi.fi/kunnanvaltuusto-kokoontui-kesatauon-jalkeen-lue-valtuuston-paatokset-23-8-2023/

Kannattaa katsoa myös uusi kunnan päätösviestinnän avaus: Lista-palaveri https://www.nurmijarvi.fi/ensimmainen-listapalaveri-julkaistu-veronkorotukset-mainittu/